Bìa Nút VC - A5

Bìa Nút VC - A5 : có 2 loại ( In chữ + không In chữ)