Bìa phân trang 24 chữ cái 1 màu, sử dụng tiện ít trong văn phòng, học sinh phân chia file hồ sơ, tài liệu.

Sản phẩm đang được cập nhật